คอร์สภาวนา

คอร์สภาวนาเงินโดร (9-15 ต.ค. 2560)

คอร์สภาวนาเงินโดร (คอร์ส 1)

การปฏิบัติที่เป็นเหมือนการสร้างเสาเข็มให้แก่ชีวิต

วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560 (7 วัน 6 คืน)

ณ ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน

เกี่ยวกับเงินโดร

เงินโดรเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติบนวิถีตันตระและซกเช็นในพุทธมหายานแบบทิเบต เป็นการฝึกด้วย

 • การกราบอัษฎางคประดิษฐ์
 • สวดยึดพระรัตนตรัย
 • เจริญโพธิจิต
 • สลายบาปกรรม
 • ถวายมันดาลา
 • สวดมนตราแห่งตรีกายของพระพุทธเจ้า
 • สวดมนต์ประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระอาจารย์ (คุรุโยคะ)

ปกติทำเป็นจำนวนอย่างละหนึ่งแสนครั้งและทำต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สลายบาปกรรม สั่งสมบุญบารมี และได้รับพรจากสายการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

มีคำกล่าวในพุทธทิเบตว่า “หากปราศจากการสลายบาปกรรมและสั่งสมบุญบารมี ปัญญาจากสมาธิย่อมเกิดได้ยาก เมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่มีการหลุดพ้น”

อานิสงส์ของการทำเงินโดร ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีจิตเมตตากรุณา ไม่ถูกกระทบโดยกิเลสและสิ่งยั่วยุ เข้าใจสภาวธรรมและเข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน เงินโดรทำให้เราเป็น “ภาชนะ”      ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การทำโพวาเพื่อตนเองและผู้อื่น การฝึกโยคะภายใน (การคุมเส้น ลมปราณ) การฝึกเจอด (ละอัตตา) การทำสมาธิอาทรี (สมถะ) และสมาธิชั้นสูงอื่นๆ ในสายซกเช็น

การปฏิบัตินี้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ในสังคม    ผู้ปรารถนาจะดำรงชีวิตเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและฝึกฝนตนเองจนเข้าถึงการหลุดพ้น และผู้ต้องการเตรียมตัวตายด้วยการเตรียมจิตให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย (ศรัทธาแบบไม่มีวันหวนกลับ) และการเตรียมจิตให้สามารถแปรเปลี่ยนสภาวะในบาร์โดให้เป็นสภาวะแห่งการหลุดพ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นลำดับชั้นซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่การปฏิบัติธรรมและจะทำให้ได้ฝึกฝนในหัวข้ออื่นๆ ในระดับสูงต่อไป
 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวิถีพุทธวัชรยานโดยเฉพาะในสายการปฏิบัติซกเช็น

อาจารย์นำภาวนาและควบคุมการปฏิบัติ
อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น

จำนวนผู้เข้าปฏิบัติ
เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัดและเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดสำหรับการถ่ายทอดคำสอน
มูลนิธิเปิดรับเพียงรุ่นละ 10 คน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
เคยผ่านคอร์สพื้นฐาน (เตรียมตัวตาย ทงเลน หรือเซ็มทรี)

อาหาร-ที่พัก
บริการอาหารมังสวิรัติวันละ 3 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ที่พักเป็นห้องภาวนาเดี่ยวในเรือนทศบารมี

 บริจาคร่วมกิจกรรม
บริจาคตามศรัทธา

การเดินทาง

 • ใช้บริการรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้ ค่าบริการ 700 บาท (เดินทางไป-กลับ)
 • ขับรถไปเองตามแผนที่ที่แนบ
 • เดินทางมาทางรถตู้โดยสาร มาลงที่ตัวเมืองหัวหิน แล้วขึ้นรถสองแถวไปหนองพลับ-น้ำตกป่าละอู
 • แจ้งให้คนขับทราบว่าต้องการลงที่ศูนย์ทิเบตบริเวณหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง เลย อบต. หนองพลับ ประมาณ 7 กิโลเมตร

การลงทะเบียน

ส่งใบสมัครให้มูลนิธิที่ 1000tara@gmail.com

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความตั้งใจฝึกฝนตนเองและฝึกปฏิบัติในคอร์สภาวนานี้

กำหนดการ

แต่ละวัน เราจะมีประเด็นหัวข้อที่เน้น แต่รูปแบบภาวนาจะเป็น 4 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1

04.00 ตื่นนอน
04.30 ถวายน้ำ ธูป ดวงประทีป (ผู้ปฏิบัติ 2 คน ผลัดกันรับผิดชอบ)
04.45 สมาธิตุกลุงเพื่อขจัดลมเสียในร่างกายและสมาธิเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจ
05.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์และสวดยึดพระรัตนตรัย 150-300 ครั้ง
07.00 พัก รับประทานอาหารว่างยามเช้า
07.30 ทำวัตรเช้า ถวายมันดาลา/เดินภาวนา
08.30 พักรับประทานอาหารเช้า

ช่วงที่ 2

09.30 ศึกษาคู่มือปฏิบัติ ฟังคำสอน ฝึกการตั้งนิมิต
10.30 ทำสมาธิและสวดเจริญโพธิจิต
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 3
14.00 ภาวนามนตราสลายบาปกรรมและมนตราตรีกาย
17.00 พักรับประทานอาหารเย็น

ช่วงที่ 4
18.00 อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
18.30 เสวนาธรรม สมาธิคุรุโยคะ
20.30 เข้านอน

……………………………………………

 

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *