สาระธรรม

บทเจริญโพธิจิต

སེམས་བསྐྱེད། บทเจริญโพธิจิต    

ཅི་ལྟར་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ཅི་བཞིན་དུ།།
จินตา   เกียลวา   พักปา   จิฉิน   ตุ
ดังพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเจริญโพธิจิต 

འདི་སོགས་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་མཐུ་དཔལ་གྱིས།།
ติซก   ตูซุม   เกเว   เทอปา   จิ
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในสามกาล

 སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།།
เซ็มแจน   ซังเจ   ทบปา   ชาเว   ชี
ข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิต

བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།།
ตักนิ   ชังฉุบ   ชกตุ   เซ็มเจด   โด
เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *