สาระธรรม

รัตนมาลัย บทสวดมนต์สำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต

รัตนมาลัย บทสวดมนต์สำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต
รจนาโดยพระมหาโยคี กูร์ชก เช็มโบ

གུར་ཞོག་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བར་དོའི་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཞུགས།

ขอแนะนำให้ผู้สนใจสวดบทนี้แก่ผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตที่ เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุดและสวดก่อนนอนเป็นประจำทุกวันเพื่อ เป็นการแผ่เมตตาให้ดวงจิตที่ล่องลอยในอันตรภพ (บาร์โด) การสวดบทนี้ยังเป็นการเตือนตัวเราให้นึกถึงความเป็นอนิจจังของชีวิต เป็นมรณสติ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท บทสวดนี้ยังเป็นคู่มือฉบับย่อให้รู้ว่าจิตจะเดินทางไปอย่างไรเมื่อความตายมา ถึง หากตั้งใจสวดให้ผู้ตายคนใดคนหนึ่ง สามารถเอ่ยเรียกชื่อผู้ตายก่อนสวดได้

 

อา โอม ฮุง ทันตา เนบา เซยี วาโด ลา
รังเซ็ม มาตก คอร์เว เลลา เยิง
มิตัก ชีวา มาเทรน ติเทิน ทรุบ
ตุกเง เจกา นาชี  ทรกสุ ซู
จูลู โลผู เนดจิ เทบซัม นา
ซุงซิน แฉนชัก รังซา เทรอวา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอบา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

อา โอม ฮุง
เวลานี้ เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งการดำรงชีวิตอยู่
เพราะจิตไม่ตระหนักรู้จึงหมกมุ่นเพียงเรื่องราวในสังสารวัฏ
ไม่คิดถึงความตาย ความเป็นอนิจจัง
จึงถูกรัดกุมด้วยความทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ฉับพลันความเจ็บป่วยมาเยือนร่างแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ขอการยึดติดในตัวตนแปรเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดา
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

เตเน ชีคา ตูจิ วาโด ลา
รังญี จิกปู พาเรอ โตรเว เซ
เญทรุง เทรวา กุนจิ ทากอร์ เจียง
เกจิก ซัมยัง เตอเบ ทับเม บา
ลูเจียง ทรูลคอร์ ชุงฉี จิกเบ ตู
ซุงซิน แฉนชัก รังซา เทรอวา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอบา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เวลานี้ เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งการตาย
ถึงเวลาแห่งการเดินทางไปอีกฝั่งแต่เพียงผู้เดียว
แม้จะแวดล้อมด้วยญาติมิตร
แต่เพียงเสี้ยววินาทีหนทางที่จะอยู่ด้วยกันก็หมดไป
เมื่อธาตุทั้งสี่ เครื่องจักรแห่งกาย แตกดับ
ขอการยึดติดในตัวตนแปรเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดา
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

ซายี นูปา ชูลา ทิมเบ เซ
ลูเจียง ตบโช ซาลา ชิงวา ตรา
มิกจู จาจู ตูซุบ นังวา ชา
รังเออ เซโบ ลัมลัม ชาเว เซ
ซาวา รังชุง กูรู ตกบา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุงเซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอบา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งดินสลายต่อน้ำ
พละกำลังมลายไปรู้สึกดังล้มลงสู่พื้น
เกิดพายุทรายหมอกและภาพไหวในดวงจิต
เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเหลือง
ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเซวา รังชุง
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

ชูยี นูปา เมลา ทิมเบ เซ
ลูตรัก ชอฉิง คากม เจยัง เกม
เชดเชอ แวนวุน ชูเช นัมวา ชา
ชูยิ ทรังมา เออเงิน ชาเว เซ
กาวา เทินทรุบ กูรู ตกบา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งน้ำสลายต่อไฟ
ผิวพรรณขาดความเปล่งปลั่งคอกระหายล้ินแห้ง
รู้สึกโยกเยกราวกับน้ำพัดพาไป
เมื่อรู้สึกเห็นแสงสีฟ้าแห่งอณูของน้ำ
ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากาวา เทินทุบ
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

เมยี นูปา ลุงลา ทิมเบ เซ
ลูจิ เทรอเย ซานัม ตามิ นู
ทรินผู เมเช ตาวู นังวา ชา
รังเออ มาโป ลัมลัม ชาเว ตู
เชทรัก งนเม กูรู ตกบา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งไฟสลายต่อลม
ความอบอุ่นในร่างกายสิ้นไปเส้นต่างๆหมดแรง
ปรากฏดังแสงหิ่งห้อยในดวงจิต
เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีแดง
ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเชทรัก เงอเม
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

ลุงกิ นูปา นัมเช ตักลา ทิมเบ เซ
อุกเจียง เชดเน มิกเจียง แจนลา ตก
มาเม ลุงเช ตาผู นังวา ชา
รังเออ จังคุ ลัมลัม ชาเว เซ
เกลา กาชุก กูรู เทรอวา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งลมสลายต่อวิญญาณทั้งหลาย
แม้แต่ลมหายใจก็หมดไปตาเบิกค้าง
ปรากฏราวกับแสงเทียนที่ถูกลมพัด
เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเขียว
ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเกลา กาชุก
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

นัมปา เชปา กุนฉี ทิมเบ เซ
ชียี ยูกัก นังกิ วังโบ กัก
นัมคา ทรินเทร ตาวู นังวา ชา
รังฉิน เออเซ วาโด ชาเว เซ
กุนนัง เชียบเบ กูรู เทรอปา โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อถึงเวลาที่วิญญาณทั้งหลายสลายต่อกุนฉี
อายตนภายนอกภายในหยุดทำงาน
ปรากฏดังท้องฟ้าไร้เมฆหมอก
เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งแสงกระจ่าง
ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากุนนัง เชียบบา
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

ซกทรุก ยูลทรุก ซิตา ทิมเบ เซ
มุนทริบ ทรักชา ทรักโซ จิลเว ตู
ทราเชน ทรักตัง เออเชน ชาเว เซ
รังนัง จูมา ยิมบา โงเช เน
รังริก เพินญี ยิงสุ ซังเจ โช
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อองค์ประกอบหกอายตนะหกมาประชุมกันที่หัวใจ
ปรากฏความมืดเงาดำฝนเลือดทะเลเลือดพลุ่งขึ้น
เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวแสงจ้า
เมื่อตระหนักว่านี่คือภาพลวงในดวงจิต
ขอให้บรรลุธรรมได้เข้าถึงริกปาและความเป็นธรรมตาในไพศาล
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

นัมเช เตนเม ตาวู วูเบ เซ
พาเรอ จิกรุง เชียนเจ นังวา ชา
ตราเออ เซซุม รังนัง ทรุลปา นัม
รังชุง รังเซ ยิมบา โงเช เน
วาโด เงปา เทรอวา ชินจิ ลบ
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ
วาเดอ ทรูลนัง เชอปา ชินจิ ลบ
ตงริก มาผู เทรอปา ชินจิ ลบ

เมื่อปราศจากกายที่ห่อหุ้ม วิญญาณจากไปอย่างโดดเดี่ยว
ภายนอกเห็นยมบาลหน้าถมึงทึงน่าหวาดกลัว
เสียงแสงรังสีทั้งสามคือภาพลวงในดวงจิต
เมื่อตระหนักว่านี่คือพลังโดยธรรมชาติของตัวตน
ขอโปรดประทานพรให้หลุดพ้นจากบาร์โด
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา
ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด
ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

นังวา จูมา ตกปา ชินจิ ลบ
เนแงน เจโก เชอปา ชินจิ ลบ
ตูซุม ญัมญี ตกปา ชินจิ ลบ
กูซุม ซังเจ ทบปา ชินจิ ลบ
ยีชี งาตัง เต็มปา ชินจิ ลบ
ลามา เชียนโน ทุกจี ซุงตุ เซอ

ขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าปรากฏการณ์คือภาพลวง
ขอโปรดประทานพรให้ทวารแห่งอบายภูมิปิด
ขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าเวลานี้คือกาลทั้งสาม
ขอโปรดประทานพรให้เข้าถึงกายทั้งสามแห่งพระพุทธองค์
ขอโปรดประทานพรให้ได้รับปัญญาห้า
ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาด้วยเทอญ

 

རྗེ་གུར་ཞོག་པས་མཛད་པའི་བར་དོའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ།།  དགེའོ།།

“รัตนมาลัย” รจนาโดยมหาโยคีซกเช็นกูร์ชก เชมโป ขอบุญกุศลเพิ่มทวีคูณ

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *