กิจกรรม

วีดีโอ งานเสวนาปี 2560 ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน

Part 1 พระพุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)

Part 2 พระพุทธศาสนามหายานแบบญี่ปุ่น (ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต)

Part 3 วัชรยาน พระพุทธศาสนาแบบทิเบต (ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล)

Part 4 ช่วงเสวนาธรรมะและศิลปะจากภาพทังกา (คุณศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา และ คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์)

Part 5 พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน (อ. เศรษฐพงศ์ จงสงวน)

Part 6 รหัสธรรมจากดนตรี (อ.มิว เยินเต็น)

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *