กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (2 ก.ค. 2560)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สร้างพระศานติตารามหาสถูป หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม

เฟส : เสาชั้นลอย ๖๐ ต้น รับอาคารมหามันดาลาและวิหารพระโพธิสัตว์  

เพื่อบำเพ็ญกุศลใหญ่ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา

  ณ ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน

  วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม .. ๒๕๖๐

ประธานรับมอบผ้าป่า: พระอาจารย์กุนเทรอ นัมคา ทินเล ริมโปเช วัดซาเมินเกียล ประเทศอินเดีย

 

มูลนิธิพันดาราและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบตและหิมาลัย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นองค์แทนโพธิจิต หรือจิตอันปรารถนาการบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์  โดยก่อสร้างพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสร้างสรรค์อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์ ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต

ภายในพระศานติตารามหาสถูปจะประกอบด้วยหอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม ห้องภาวนา
สถานเดินเวียนเทียนและกราบอัษฎางคประดิษฐ์ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ องค์โดมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระสถูปแห่งนี้จะเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ เป็นสถานปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศล ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความปีติ ศรัทธาในพระรัตนตรัย และหมั่นฝึกตนจนเกิดปัญญาอันนำไปสู่การตระหนักรู้ภายใน รวมถึงยังเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ทิเบตอันงดงามที่ผู้คนสมัยนี้ได้ร่วมกันสร้างเพื่อมอบให้แก่ผู้คนในยุคสมัยต่อไป

การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปจึงนับเป็นการงานทางธรรมและเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญเพราะเป็นการแผ่ความรักความกรุณาอย่างไม่มีประมาณให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการสละทรัพย์เพื่อบำเพ็ญทานบารมี พระสถูปจึงไม่ใช่วัตถุยิ่งใหญ่อลังการโดยไร้ความหมาย แต่เป็นต้นธารที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนให้เข้าถึงสันติสุข และเป็นกรรมดีที่ผู้คนทำร่วมกันในยุคที่สังคมมีความแตกแยก เกิดภัยพิบัติ โดยตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตกล่าวว่า การสร้างพระสถูปเป็นการปกป้องโลกและเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลไปให้กลับคืนมา

ด้วยเหตุที่องค์พระสถูปไม่อาจสร้างได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว แต่ต้องอาศัยศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสานต่องานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการร่วมบุญทอดผ้าป่ากองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสร้างเสาชั้นลอย ๖๐ ต้น ความสูงต้นละ ๓.๘๐ เมตร ซึ่งจะรองรับอาคารมหามันดาลา หอสมาธิที่จะมีห้องภาวนาใหญ่ ๔ ห้อง ห้องภาวนาขนาดเล็กอีก ๘ ห้อง และเป็นสถานแสดงภาพทังกาพุทธประวัติ รวมถึงเพื่อก่อสร้างกำแพงมหามันดาลาต่ออีก ๔ เมตรเพื่อให้สูงครบ ๙ เมตร

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ทางบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) มูลนิธิพันดารา ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๓๙๑๖๖๙๙๘

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๙๒๔๐๕๕๑๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๕๒๐๒๒๕๔

หลังโอนปัจจัยแล้ว กรุณาส่งสลิปให้มูลนิธิทราบที่ 1000tara@gmail.com
หรือโทรสาร ๐๒ ๕๑๑ ๔๑๑๒  หากท่านประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย

 

 

 

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม ..๒๕๖๐ 

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

๑๐.๐๐น.  ร่วมถวายซัง (ถวายธัญพืช กำยานหอม แด่พระธรรมบาล) ที่เขตก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

๑๑.๐๐น.  พิธีทอดผ้าป่า ณ ศาลาเตวาวัฒนา

– ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิ และประธานโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม กล่าวรายงาน

– พระอาจารย์กุนเทรอ นัมคา ทินเล ริมโปเช ประธานในพิธี แสดงธรรมและเป็นผู้แทนรับมอบการถวายกองผ้าป่า สวดมนต์อวยชัย และให้พร

๑๒.๐๐.  ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐น.  พิธีมนตราภิเษกพระมหามารดาเชรับ ชัมมา และรับพรเพื่อสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติธรรม

        

ขอพรแห่งพระพุทธเจ้าทั้งสามกาลและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ

ประทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว

ขอจงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว

ขอให้บุญกุศลของท่านตลอดจนความดีงามทั้งหลาย

น้อมนำให้ท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ


 

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *