คอร์สภาวนา

คอร์สภาวนา เงินโดร 1

DSC09034

 

 

 

 

 

 

DSC09072

DSC09163

DSC09104

คอร์สภาวนา เงินโดร 1

“การปฏิบัติที่เป็นเหมือนการสร้างเสาเข็มให้แก่ชีวิต”

เกี่ยวกับเงินโดร
เงินโดรเป็นพื้นฐานสาคัญของการปฏิบัติบนวิถีตันตระและซกเช็นในพุทธมหายานแบบทิเบต
เป็นการฝึกด้วยบทปฎิบัติดังนี้

 กราบอัษฎางคประดิษฐ์
 สวดยึดพระรัตนตรัย
 เจริญโพธิจิต
 สลายบาปกรรม
 ถวายมันดาลา
 สวดมนตราแห่งตรีกายของพระพุทธเจ้า
 สวดมนต์ประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระอาจารย์ (คุรุโยคะ)

บทปฏิบัติข้างต้นนี้ ปกติทำเป็นจำนวนอย่างละหนึ่งแสนครั้งและทำต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สลายบาปกรรม สั่งสมบุญบารมี และได้รับพรจากสายการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

มีคำกล่าวในพุทธทิเบตว่า

“หากปราศจากการสลายบาปกรรมและสั่งสมบุญบารมี ปัญญาจากสมาธิย่อมเกิดได้ยาก เมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่มีการหลุดพ้น”
อานิสงส์ของการทำเงินโดร ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีจิตเมตตากรุณา ไม่ถูกกระทบโดยกิเลสและสิ่งยั่วยุ เข้าใจสภาวธรรมและเข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน เงินโดรทำให้เราเป็น “ภาชนะ” ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การทำโพวาเพื่อตนเองและผู้อื่น การฝึกโยคะภายใน (การคุมเส้น ลมปราณ) การฝึกเจอด (ละอัตตา) การทำสมาธิอาทรี (สมถะ) และสมาธิเทกเชิดและเทอกัล (ฝึกจิตชั้นสูง) ในสายซกเช็น

การปฏิบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรม แม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ในสังคม ผู้ปรารถนาจะดารงชีวิตเพื่อทาประโยชน์ให้ผู้อื่นและฝึกฝนตนเองจนเข้าถึงการหลุดพ้น และผู้ต้องการเตรียมตัวตายด้วยการเตรียมจิตให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย (ศรัทธาแบบไม่มีวันหวนกลับ) และการเตรียมจิตให้สามารถแปรเปลี่ยนสภาวะในบาร์โดให้เป็นสภาวะแห่งการหลุดพ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นลำดับชั้น ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่การปฏิบัติธรรมและจะทาให้ได้ฝึกฝนในหัวข้ออื่นๆ ในระดับสูงต่อไป
  2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวิถีพุทธวัชรยานโดยเฉพาะในสายการปฏิบัติซกเช็น
  3. เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อาจารย์นำภาวนาและควบคุมการปฏิบัติ 

อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น

จำนวนผู้เข้าปฏิบัติ
เนื่องจากห้องพักมีจานวนจากัดและเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดสาหรับการถ่ายทอดคาสอน
มูลนิธิเปิดรับเพียงรุ่นละ 10 คน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
หากได้เคยผ่านกิจกรรมภาวนาของมูลนิธิพันดารามาก่อน จะทาให้เข้าใจและตามการปฏิบัติได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความสนใจจริงแม้ไม่เคยปฏิบัติกับมูลนิธิก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

วันเวลาและสถานที่
5 -13 มีนาคม 2559 ศูนย์ขทิรวัน

อาหาร-ที่พัก
บริการอาหารมังสวิรัติวันละ 3 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่พักเป็นห้องภาวนาเดี่ยวในเรือนทศบารมี

บริจาคร่วมกิจกรรม
ท่านละ 3,500 บาท
เป็นค่าอาหาร 9 วัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเดินทาง

  • ใช้บริการรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้ ค่าบริการ 700 บาท (เดินทางไป-กลับ)
  • ขับรถไปเองตามแผนที่ที่แนบ
  • เดินทางมาทางรถตู้โดยสาร มาลงที่ตัวเมืองหัวหิน แล้วขึ้นรถสองแถวไปหนองพลับ-น้าตกป่าละอู แจ้งให้คนขับทราบว่าต้องการลงที่ศูนย์ทิเบตบริเวณหมู่บ้านมะค่าสี่ซอง เลย อบต. หนองพลับ ประมาณ 7 กิโลเมตร

 การลงทะเบียน
ส่งใบสมัครให้มูลนิธิที่ 1000tara@gmail.com
พร้อมหลักฐานการโอนเงินบริจาคร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

เนื่องจากห้องพักมีจากัด หากมีการยกเลิกจะทำให้ตัดโอกาสผู้มีความสนใจปฏิบัติจริง
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 038-4-31667-8
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความตั้งใจฝึกฝนตนเองและฝึกปฏิบัติในคอร์สภาวนานี้

กำหนดการ
แต่ละวัน เราจะมีประเด็นหัวข้อที่เน้น แต่รูปแบบภาวนาจะเป็น 4 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1
04.00 ตื่นนอน
04.30 ถวายน้ำ ธูป ดวงประทีป (ผู้ปฏิบัติ 2 คน ผลัดกันรับผิดชอบ)
04.45 สมาธิตุกลุงเพื่อขจัดลมเสียในร่างกายและสมาธิเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจ
05.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์และสวดยึดพระรัตนตรัย 150-300 ครั้ง
07.00 พัก รับประทานอาหารว่างยามเช้า
07.30 ทำวัตรเช้า ถวายมันดาลา/ เดินภาวนา
08.30 พักรับประทานอาหารเช้า

ช่วงที่ 2
09.30 ศึกษาคู่มือปฏิบัติ ฟังคำสอน ฝึกการตั้งนิมิต
10.30 ทำสมาธิและสวดเจริญโพธิจิต
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 3
14.00 ภาวนามนตราสลายบาปกรรมและมนตราตรีกาย
17.00 พักรับประทานอาหารเย็น

ช่วงที่ 4
18.00 อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
18.30 เสวนาธรรม สมาธิคุรุโยคะ
20.30 เข้านอน

Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *