mirror pandara

มูลนิธิพันดารา องค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของทิเบต ส่งเสริมความปรองดองและความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ

มูลนิธิจัดกิจกรรมอบรมภาวนา จัดประชุมเสวนาเพื่อให้เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และทำงานสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้หญิง ผู้ยากไร้ในทิเบต ประเทศในแถบหิมาลัยและอื่นๆ

“ทุกวันฉันตั้งสัจจะที่จะสร้างพระสถูป
ซึ่งมีความหมายมากกว่าการสร้างอาคารหลังหนึ่งให้ผู้คนกราบไหว้
พระสถูปเป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดถึงผู้อื่นเหมือนพระพุทธเจ้าคิดถึงสัตว์โลก
เป็นต้นโพธิ์ที่เราปลูกอย่างถาวรบนแผ่นดิน
โดยใช้หัวใจแห่งความรักและกรุณาเป็นน้ำรด
ให้ต้นไม้แห่งการตื่นรู้และไร้อัตตานี้เติบใหญ่”
_______________________

ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา)
ประธานมูลนิธิพันดารา

SONY DSC

ร่วมทำบุญ

ร่วมทำบุญ
บัญชีออมทรัพย์  “มูลนิธิพันดารา”

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-66998-9
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 924-0-05512-0
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 052-0-02254-8

สถานปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา
อ่านต่อ

 

พระศานติตารามหาสถูป หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม

สถูปปฏิบัติธรรมและหอสมาธิซึ่งจะเป็นพุทธสถานเพื่อสันติภาพ ในระหว่างที่พระสถูปกำลังดำเนินการก่อสร้าง มูลนิธิยังจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภาวนา การแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งจาริกแสวงบุญ อย่างต่อเนื่องเพื่อรังสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม เปลี่ยนจิตใจของผู้คนให้อ่อนโยน เมตตา กรุณา และพบสันติสุขภายใน อ่านต่อ